haminhjob1 (Street Articles Author)
0


Camry 2015 Ra Mắt Với 4 Màu, Giá Thấp Nhất Hơn 1 Tỷ đồng
Toyota Camry thế hệ mới nhất được bán ra thị trường với 3 phiên bản, giá từ 1,078 đến 1,359 tá»· đồng, có 4 lá»±a chọn về màu sắc. Camry 2015 là mẫu xe rất được chờ đợi của Toyota, nhất là trong bối cảnh đã bị đối thủ Mazda…
By:  in  Business   Mar 15, 2016  
0
  Likes: 0